Skip links

Общи условия

We are here to answer any question you may have.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТОВЕТЕ НА КОД МЕДИЯ ЕНД ЕНТЕРТЕЙНМЪНТ ГРУП ООД

Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия за използване преди да използвате сайтовете на КОД Медия енд Ентъртейнмънт Груп ООД, вписанa в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 205497750, със седалище и адрес на управление град София, район Триадица, ул. „Емил Берсински“ 12, наричана за краткост „Код Медия ООД“.

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

  • „ПОТРЕБИТЕЛ“ е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на който и да е от сайтовете на Код Медия ООД;
  • „УСЛУГА/И“ на сайта включват:

– достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайтовете;

– публикуване на мнения чрез коментиране в сайтовете.

  • „ПАРТНЬОР“ е всяко лице, с което Код Медия ООД се намира в договорни отношения, което има право да предоставя допълнителна информация за своите стоки/услуги на регистрираните за услугата Потребители на сайта.
  • „ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА“ – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service – претоварване на сървъра), проникване в сървъра, deface, кражба на данни и др.
  • САЙТОВЕТЕ НА Код Медия ООД, наричани по-долу „сайтовете”,са:

https://www.codemedia.bg;

https://www.codefashion.bg;

https://www.codehealth.bg;

https://www.codefashionplay.bg;

https://www.codehealthplay.bg;

https://www.codelife.bg;

https://www.359hiphop.com;

https:// www.codefashionawards.bg/;

https:// www.summerfashionweekend.com/;

https://www.359awards.com/.

 I. Предмет на Общите условия

Чл. 1 (1)Тези общи условия представляват Договор между потребителите на сайтовете на Код Медия ООД и Код Медия ООД, с който потребителите получават правото да използват безплатно услугите на сайтовете за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу. Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между потребител на услугите на сайта и Код Медия ООД.

(2) Интернет сайтовете на Код Медия ООД са всички уебсайтове собственост на Код Медия ООД, достъпни чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащи файлове, софтуер, програми, текст, звук, картина, видео, изображение и др.

Чл. 2 (1) Чрез достъпа до (зареждането на) интернет страниците, потребителите се съгласяват да бъдат обвързани от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължават да ги спазват.

(2) В случай, че Вие като потребител не сте съгласен с настоящите Общи условия, не можете да използвате сайтовете на Код Медия ООД.

Чл. 3 (1) Посредством ползването на интернет сайтовете на Код Медия ООД, потребителите имат възможност за достъп до публикуваната на сайтовете информация, гледане на някоя от програмите на Код Медия ООД в реално време, получаване на информация за програмите на Код Медия ООД, възможност за публикуване на коментари във връзка със съдържанието, публикувано на сайтовете.

(2) Видът и спецификите на възможностите за ползване на интернет сайтовете могат да бъдат променяни едностранно, по преценка на Код Медия ООД.

 II. Условия за ползване на сайтовете

Чл. 4 Всички потребители получават правото да използват услугите на сайтовете, наричани занапред в този документ и само „сайтовете“, единствено за лични и нетърговски цели при спазване на приложимото законодателство и изискванията, посочени в настоящите Общи условия.

Чл. 5 Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайтовете, са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и носи гражданска, административно-наказателна и наказателна отговорност в съответствие с разпоредбите на действащото българско законодателство.

Чл. 6 (1) Потребителите имат право да публикуват коментари на сайта, въпреки това, всеки един публикуван коментар на потребител подлежи на съответната модерация относно съдържанието му.

(2) Код Медия ООД не носи отговорност за изразените от потребителите мнения, като при добавяне на коментар в сайтовете, потребителите се съгласяват да не нарушават изискванията на действащото законодателство и изискванията на Код Медия ООД, описани в настоящите общи условия и поема отговорност за съдържанието на публикуваното.

Чл. 7 (1) Съдържанието на всеки един от интернет сайтовете се определя от Код Медия ООД, като също така има право по всяко време да променя съдържанието на сайтовете си, като по своя преценка добавя и/или премахва рубрики или материали.

(2) Код Медия ООД има право да променя параметри и характеристики на сайта, да променя условия и възможности за ползването му, да спира или прекратява тяхното ползване. Настоящите Общи условия ще се прилагат в отношенията между страните и в случаите, посочени в настоящата алинея.

 III. Права и задължения на страните

Чл. 8 Код Медия се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством бисквитки и други подобни технологии. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

Чл. 9 Във връзка с обработването на лични данни от страна на Код Медия в качеството му на администратор, потребителите имат следните права:

а) На информация съгласно чл. 15 от ОРЗД относно лични данни на ПОТРЕБИТЕЛ, които биват обработвани;

б) На коригиране и попълване на лични данни на потребител, съгл. чл. 16 от ОРЗД, ако тяхното съдържание е неправилно или непълно;

в) На изтриване без ненужно забавяне на лични данни на потребител, когато е приложимо някое от подробно посочените в чл. 17 от ОРЗД основания за това;

г) На ограничаване на обработването на лични данни на потребител, когато е налице една от посочените в чл. 18 от ОРЗД предпоставки;

д) На възражение по чл. 21 от ОРЗД срещу обработване на лични данни на потребител, което възражение произтича от основания, свързани с конкретната ситуация на съответния потребител;

е) На преносимост на лични данни на потребител, когато е налице една от посочените в чл. 20 от ОРЗД предпоставки;

ж) На подаване на жалба до съответния компетентен надзорен орган във връзка с обработката на лични данни, а именно – Комисия за защита на личните данни.

з) Доколкото обработката на лични данни се основава само и единствено на съгласие от страна на потребителя, то той има право да го оттеглите по всяко време. В този случай Код Медия ООД ще преустанови обработката на личните данни на потребителя, която се базира само на неговото съгласие, незабавно.

Чл. 10 Код Медия ООД може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликанията и други действия на потребителите върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг (своите и на Партньори).

Чл. 11 Код Медия ООД има право да инсталира върху компютрите на даден потребител „бисквитките“ (cookies) – малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата чрез Интернет сървъра върху твърдия диск на потребителя и дават възможност за възстановяване на информация за потребител, като го идентифицират и за проследяване на действията му. „Бисквитките“ се използват с цел оптимизация и осигуряване на пълно и качествено ползване на функционалностите на сайта. Повече информация относно „бисквитките“ може да бъде намерена на: https://www.codemedia.bg/politika-za-biskvitki-es/

Чл. 12 (1) С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на бисквитки и други технологии за целите на директния маркетинг без профилиране – нетаргетирана банерна реклама. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до Код Медия ООД на следния адрес или email за контакти: privacy@codemedia.bg

(2) Не се смята за директен маркетинг изпращането на информация за промени в Oбщите условия за ползване на сайтовете.

Чл. 13 (1) Код Медия ООД си запазва правото да организира игри без/с различни награди, предоставени от Код Медия ООД или от трети страни.

(2) Код Медия ООД обявява условията на игрите на сайтовете. Тези условия се считат за неделима част от Общите условия на Код Медия ООД и могат да бъдат променяни по всяко време.

Чл. 14 (1) Код Медия ООД прави всичко възможно, за да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Код Медия ООД не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на сайтовете. Цялата информация на сайтовете се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на Код Медия ООД за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

(2) Код Медия ООД не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси сайта.

(3) Съдържанието в сайтовете на Код Медия ООД като текст, графики, изображения и други, създадени с разрешението на трети лица, както и всички други материали, съдържащи се на сайта – наричани общо „Съдържание” е само и единствено за информационни цели. Съдържанието им не е и не е предназначено да бъде заместител на професионалния, квалифициран медицински съвет, диагноза и / или лечение. В сайтовете на Код Медия ООД не се препоръчва специфична информация, лекари, продукти, процедури, мнения или друга информация, която следва да се интерпретира като лекарски съвет, или да замества професионалната медицинска помощ. Доверяването на информация, предоставена на посетителите в сайтовете на Код Медия ООД, или е тяхна индивидуална отговорност. Сайтовете на Код Медия ООД, лицензодатели и трети страни, споменати или показани в съответстващите уеб домейни – собственост на дружеството, не носят отговорност за евентуалните лични, материални и нематериални вреди, заболявания и други, причинени от или злоупотреба със сайта и неговото съдържание.

Чл. 15 Код Медия ООД не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в  сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.

Чл. 16 Код Медия ООД има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

Чл. 17 Код Медия ООД си запазва правото да прецени дали да предостави данни за потребителя, да отстрани или ограничи потребителски действия, които по своя преценка счита за неприемливи, както и в случай, че има основателни съмнения за нарушаване на настоящите Общи условия.

Чл. 18 Код Медия ООД си запазва правото да преустанови предоставянето на горепосочените безплатни услуги чрез публикуване на съобщение на сайта.

 

 IV. Заключителни разпоредби

Чл. 19 Код Медия ООД си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия, както и Правилата за ползване на форумите по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта.

Чл. 20 За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси, се прилага действащото българско законодателство.

Explore
Drag